QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỌC 

                                 Giàn quay đôi-đơn/Pile Spining Double–Single Machine     Bể hấp cọc/ Steam Curing Chamber

 

 
                              Máy căng lực / Stressing Machine                                     Tháo khuôn/ Demoulding

 

 
                              Cấp phối bê tông/ Concrete Mixing & Feeding                  Bãi thành phẩm/ StockYard                     

   
   
                              Máy tạo lồng/ Cage making      
     

 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM CỌC BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC THÔNG DỤNG

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM


.